Skupščina ŠD Partizana Sevnica 20. 4. 2024 - zapisnik

Objavljeno v sredo, 24. Aprila 2024
k

Image removed.

 

LETNA SKUPŠČINA ŠD PARTIZANA SEVNICA

20. 4. 2024, Kavarna Julija, Sevnica ob 9.00

Predsednica je otvorila skupščino in pozdravila navzoče. Organi skupščine so bili soglasno potrjeni.

T1:

Predsednica skupščine: Estera Savić-Martinšek

Dva člana predsedstva: Marina Topić, Mirko Kragl

Zapisnikar: Sara Martinšek

Overovatelj zapisnika: Gašper Martinšek in    Tamara Rak

Verifikacijska komisija: predsednica Ines Jazbinšek in dve članici:  Urša Udovč , Nuša Janežič Ščepanovič

 

T2: Verfikacijska komisija je potrdila sklepčnost s 16 prisotnimi člani v živo in 3 preko video konference, skupaj 19 prisotnih.

SKLEP: Skupščina sprejme potrditev sklepčnosti verifikacijske komisije.

 

T3:

SKLEP: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red, kot je bil predlagan.

 

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročila o delu za l.2023: predsednika, nadzornega odbora

5. Razprava in potrditev poročil

6. Plan dela za leto 2024

7. Razno

 

T4: Predsednica je poročala o programskem delu za l. 2023 (priloga) in finančnem poročilu (razdelitev stroškov in prihodkov po programih oz.. namenu). -priloga

T5:

Prisotni so soglasno potrdili poročilo predsednika in nadzorne komisije za 2023. O delu nadzorne komisije je poročal njen predsednik Borut Bizjak.

Prisotni glede na predstavljeno poročilo niso imeli komentarjev. Estera je postavila vprašanje o zaključku projektov Erasmus. Sara poroča, da se je projekt SITS zaključil z letom 2023 in s tem tudi sredstva. Projekt NextGen in Gym4all pa se bosta izvajala in zaključila še v l. 2024, kar pomeni, da nekaj sredstev še pričakujemo.

SKLEP: Prisotni so soglasno potrdili programsko in finančno poročilo za l.2023.

 

T6: Plan dela za 2023. Predsednica je oblikovala predlog za plan dela 2023, ki so ga prisotni pomagali oblikovati s svojimi predlogi (priloga).

 

SKLEP : Prisotni so soglasno sprejeli plan dela za 2023.

T7:

Prihajajoči dogodki:

22. 4. 2024 – občinsko tekmovanje v orodni gimnastiki

8. 5. – področno tekmovanje v orodni gimnastiki v Brežicah

24. 5. treningi odpadejo zaradi prireditve Pozdrav poletju na kateri sodelujemo.

25. 5. klubsko tekmovanje v orodni gimnastiki v Renčah- Hrastovlje

Predlog za vaje za Prago:

V maju ob sredah od 18.50-19.10 ali petki 18.00

Ali sobote 25.5. ob 9.00 za seniorje. 1. in 8.6. ob 9.00 za vse.

5. 6. 2024 zaključna prireditev Miška Eli

Gimnastične priprave (Tamara, Leticia, Lana, Kaja, Marina)- v sodelovanju z gimnastičnim društvom iz Zagreba.

Ines opaža, da imamo krizo s trenerji. Kot vsako leto bo potrebno aktivirati devetošolke in morda organizirati izlet za mlade vodnice.

Nuša predlaga, da se v šol.l. 24/25 v Šentjanžu izvaja gimnastika 2x tedensko.

Estera predlaga, da Sara napiše dopis za donacije za bradljo.

Praga 29.6-4.7.2024

Sestanek smo zaključili ob 10.40.

 

Zapisnikar: Sara Martinšek

Overovatelja:

Gašper Martinšek, Tamara Rak

 

PROGRAM DELA 2024

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA

PRVOMAJSKA 15 A

8290 SEVNICA, P.P. 102

TEL: 031855490

Sd.partizan.sevnica(at) gmail.com

 

 

ŠD Partizan Sevnica je društvo s stoodesetletno tradicijo. Društvo je neprofitna organizacija, ki posluje po standardnih normativih RS. Od leta 2012 je društvo vsako  leto bolj aktivno. Društvo je aktivni član naslednjih zvez: Sokolske zveze Slovenije, Gimnastične zveze Slovenije, Fitnes zveze Slovenije, Športne zveze Sevnica in Športne Unije Slovenija.

 

Organi društva:

UPRAVNI ODBOR:

1.predsednik: Sara Martinšek

2.tajnik: Estera Savić-Bizjak

3.član:Marina Topić

4.član: Mirko Kragl

5.član: Slavica Gospodarič

 

 

 

Šd partizan Sevnica je neprofitno društvo, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Z letom 2017 je društvo postalo ne le športno temveč tudi kulturno društvo. Z letom 2023 smo kljub številnim omejitvam ohranili veliko članstvo in omogočili številne brezplačne vadbe. Skupaj je članov društva kar 538. V društvu delujejo naslednje sekcije:

 

 1. SEKCIJA: PREDŠOLSKA TELOVADBA –brezplačen program za člane
  1. Baby žverce (1-2leti stari otroci)

Vadijo skupaj z mamicami pod vodstvom trenerja. Vadba po poligonu predhodno postavljenem. Otroci osvajajo naravne oblike gibanja –plazenje, lazenje, plezanje, hoja in tek.Vadba je potekala 1x tedensko

 

  1. Žverce (otroci stari 3-5 let)

Prešolski otroci, ki osvajajo različne motorične spretnosti, ki služijo kot podlaga za vsak šport. Učijo se reda in discipline v telovadnici in delajo po programu Miške Eli od septembra 2017). S skupino delata 2 vaditeljici.

 

  1. Gym žverce (otroci stari 4-5let)

Prešolski otroci, ki nadgrajujejo svoje spretnosti že rahlo usmerjeno v gimnastiko. Učijo se osnove talne telovadbe, osnovni elementi na gredi in bradlji. Tudi oni po programu Miške Eli od septembra 2017. S skupino delata 2 vaditeljici in 1 pomočnica.

 

 1. SEKCIJA: GIMNASTIKA-enkrat tedensko brezplačen program za člane

 

Vse skupine gimnastike delajo po podobnem programu. Med seboj se razlikujejo po stopnji težavnosti in starosti. V mesececu septembru so se izvajali treningi za splošno kondicijo in moč, oktober in november smo posvetili aktobatiki. Meseca decembra so se člani posvetili športno kulturni prireditvi –Božičnem nastopu. Januar in februar sta posvečena mali prožni ponjavi. Vadba na orodju pa je skoncentrirana od meseca marca do junija, sicer pa se jo trenira skozi celo leto. Udeležili smo se 3 šolskih tekmovanj in 2 državnih tekmovanj. Priredili smo 3 društvena tekmovanja in dve akademiji. V tej sekciji delujejo 3 trenerke, 5 pomočnic, 1 vaditelj in 3 sodnice.

  1. Mlajše deklice
  2. Starejše deklice
  3. Mladinke in članice (dijaki in študentje)
  4. Dečki
  5. Veterani
  6. Akrobatika

 

 1. SEKCIJA: TELOVADBA ZA STAREJŠE- BREZPLAČEN PROGRAM za člane

 

a.  AEROBIKA za SENIORKE , večinoma starejše od 65 let

   Vadba je potekala enkrat tedensko v Športnem domu Sevnica.  Prijavljenih je bilo 20 članic. Vadile so ob glasbi, Vadba  je bila sestavljena iz treh delov, najprej aerobni del, nato smo s pomočjo različnih rekvizitov krepili posamezne mišične skupine in na koncu je sledil del za sprostitev.

 

b.  AEROBIKA za UPOKOJENCE, ­ BREZPLAČEN PROGRAM za člane

 To je skupina, ki so tudi člani Univerze za tretje življensko obdobje.

  Vadba je potekala enkrat tedensko v Športnem domu Sevnica . Prijavljenih je bilo 17 članic. Vadile so ob glasbi, Vadba je bila sestavljena iz treh delov, najprej aerobni del, nato smo s pomočjo različnih rekvizitov krepili posamezne mišične skupine in na koncu je sledil del za sprostitev.

 

c.   TELOVADBA za STAREJŠE, nad 65 let- BREZPLAČEN PROGRAM za člane

   Vadba se od zgornjih vadb razlikuje v tem, da se vaje izvajajo počasneje in nekaj od njih tudi sede na stolih. Namenjena je tako moškim kot ženskam in tudi vadeči so bili tako moški kot ženske. Vadili so enkrat tedensko v Športnem domu Sevnica . Prijavljenih 19vadečih

 

d.  TELOVADBA ZA UPOKOJENCE in RANLJIVE skupine- BREZPLAČEN PROGRAM za člane

 Program je bil sofinanciran s strani Sokolske zveze in je bil za vse udeležence brezplačen. Prijavljenih je bilo 20 vadečih. Vadba je bila enkrat tedensko v Športnem domu Sevnica .

Vadba se od zgornjih vadb razlikuje v tem, da se vaje izvajajo počasneje in nekaj od njih tudi sede na stolih. Namenjena je tako moškim kot ženskam in tudi vadeči so bili tako moški kot

ženske. Vadili so enkrat tedensko.

 

e.  AEROBIKA za starejše v RADEČAH BREZPLAČEN PROGRAM za člane

Vadba je bila v TVD Partizanu Boštanj. Vadba je potekala enkrat tedensko. Prijavljenih je bilo 17 članic. Vadile so ob glasbi, Vadba  je bila sestavljena iz treh delov, najprej aerobni del, nato smo s pomočjo različnih rekvizitov krepili posamezne mišične skupine in na koncu je sledil del za sprostitev.

 

 

 1. SEKCIJA: TeloVadba z Barbaro

Vadba poteka kar 4x tedensko v Sevnici in v Boštanju. Število udeležencev pa se vsako leto lepo povečuje.

 

 1. SEKCIJA: CrossCamp s Sebastjanom

V letu 2019 smo bogatejši za še eno sekcijo in sicer rekreacija za moške ter ženske. Skupina vadi 3 x tedensko v Sevnici.

 1. SEKCIJA: VADBA otrok s posebnimi potrebami BREZPLAČEN PROGRAM

Pod vodstvom trenerja gimnastika, delovnega terapevta in diplomiranega fizioterapevta delujejo otroci 2x tedensko v Sevnici brezplačno. Tem programu smo dodali še vadba odraslih s posebnimi potrebami

 

 1. Začeli smo sodelovanje v 3 EU projektih: SITS projekt Športne zveze Sevnica, GYM4ALL projekt hrvaškega koordinatorja iz Knina in NEXTGEN, ki se je začel s 1.1. 2023 in se nadaljuje v l. 2024.

 

 

 

Ocenjujemo, da je bilo delo v l. 2023 izjemno uspešno. V l. 2024 z aprilom predvidoma ne bomo več obdavčeni kot zavezanci za DDV. Želimo ponovno uspešno povečati donacije, sredstva pridobljena iz javnih razpisov na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter ohranili enak doprinos s strani vadečih, kar pomeni, da bomo še vedno omogočili vadbe širši množici ljudi. Prav tako želimo povečati št. usposobljenega kadra in št. ponujenih storitev.

 

 

FINANČNI PLAN ZA L. 2024

 

Glede na l. 2023 načrtujemo prihodke v naslednjih zneskih.

 

ČLANARINE

6000€

MLADINSKE DEJAVNOSTI

30000€

JAVNI RAZPISI

30000€

FURS- DAVEK OD DOHODNINE

1000€

DONACIJE

1000€

SKUPAJ:

68000€

 

 

Pregled odhodkov:

BANKA

300€

TRENERJI- KADER

22000€

MLADINSKE DEJAVNOSTI

29500€

NAJEMNINE

3000€

LICENČNINE/KOTIZACIJE

2000€

PISARNIŠKI MATERIAL

250€

OPREMA

8000€ (bradlja + ostalo=

SESTANKI/POGOSTITVE

500€

DRUGI STROŠKI ZA DELOVANJE (ČLANARINE, RAČUNOVOSTVO, DAVEK)

2000€

SKUPAJ:

67550€

 

O višini pridobljenih sredstev s strani javnih razpisov seveda ni moč načrtovati z zagotovostjo. Bo pa lažje načrtovati, ko bodo znani rezultati: Občinskega razpisa (v maju), Fundacije za šport (v juniju ali juliju) in donacije- ko bodo.

 

Zapisala predsednica ŠD Partizana Sevnica

Sara Martinšek